• Home
 • Algemene- en gebruikersvoorwaarden voor consumenten

Algemene- en gebruikersvoorwaarden voor consumenten

Voor zakelijke klanten

Bekijk de algemene, gebruikers- en contractvoorwaarden voor bedrijven

Algemene en gebruikersvoorwaarden

- VOOR CONSUMENTEN -

De onderneming New Heroes Academy BV staat geregistreerd te Zaltbommel, Van Heemstraweg West 5, 5301 PA
KvK-nummer: 92103766
Btw-nummer: NL865886441B01

Gedragscode Consumenten
Deze gedragscode ziet toe op het lidmaatschap van de Nederlandse Raad voor Training en Opleidingen (NRTO), van ondernemers die een opleidingsovereenkomst sluiten met natuurlijke personen handelend in privé (consumenten). Bekijk de NRTO Gedragscode Consumenten.

Klachtenregeling Geschillencommissie NRTO
De Klachtenregeling Geschillencommissie NRTO staat vermeld in de klachtenprocedure van New Heroes.

New Heroes Academy B.V.
New Heroes Academy B.V. is een onderneming geregistreerd in Zaltbommel, Nederland onder geregistreerd KvK- nummer 92103766, met btw-nummer NL8658.86.441.B01 en gevestigd op de Van Heemstraweg West 5.

Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene- en gebruikersvoorwaarden voor consumenten beschreven.

New Heroes Academy B.V.
New Heroes Academy B.V. is een onderneming geregistreerd in Zaltbommel, Nederland onder geregistreerd KvK- nummer 63316544, met BTW-nummer NL8551.83.676.B01 en gevestigd op de Van Heemstraweg West 5, 5301 PA te Zaltbommel.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt (al dan niet in meervoud):

Afnemer: Iedere partij die een Overeenkomst aangaat met New Heroes Academy B.V..
New Heroes: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New Heroes Academy B.V.
Partijen: New Heroes en Afnemer/Gebruiker.
IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten.
Gebruiker: Een natuurlijk persoon, die blijkens de Overeenkomst het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van de door New Heroes beschikbaar gestelde Content.
Diensten: Alle door New Heroes aangeboden diensten (in de ruimste zin van het woord).
Producten: Alle door New Heroes aangeboden zaken (in de ruimste zin van het woord).
Shop: de website van New Heroes, alsmede enig daarop vermeld aanmeldformulier of andere wijze van aanmelding voor een Dienst of Product van New Heroes. 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoeringen daarvan. Gelieve deze aandachtig te lezen.

2.2
Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven de algemene voorwaarden van de gebruiker/afnemer. 

2.3
Alleen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden bieden wij u het gebruik van onze diensten aan. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden dan mag u geen gebruik maken van onze diensten.

2.4
We besteden alle mogelijke aandacht aan de kwaliteit van onze diensten maar mocht u op welke manier dan ook niet tevreden zijn dan horen we dat graag, binnen één (1) maand, van u. U kunt ons dit via e-mail laten weten of hier klikken. Wilt u telefonisch contact opnemen, dan kunt u bellen met onze klantenservice op +31 418 682 888.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1
Een Overeenkomst komt slechts tot stand door een bestelling van Afnemer via de Shop en bevestiging van de bestelling door New Heroes per e-mail aan Afnemer.

3.2
Een aanbieding van New Heroes is herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Indien een aanbieding van New Heroes door Afnemer wordt aanvaard, heeft New Heroes het recht binnen twee (2) werkdagen na kennisneming hiervan de aanbieding te herroepen.

3.3
Niettegenstaande het voorgaande kunnen aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst alleen schriftelijk door New Heroes en Afnemer worden overeengekomen. New Heroes is te allen tijde gerechtigd tot - waar toepasselijk - wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten van Content, Diensten en/of Producten. Indien naar mening van New Heroes sprake is van een substantiële wijziging, zal zij Afnemer over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging naar mening van New Heroes daartoe aanleiding geeft, zal New Heroes met Afnemer in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de Content, Diensten en/of Producten overeengekomen vergoeding.

3.4
New Heroes is gerechtigd om delen van de Content enkel beschikbaar te stellen aan de Afnemer tegen betaling van een extra vergoeding. Deze bepaling geldt bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) in de situatie waarbij de Afnemer gebruik wenst te maken van Webinars die door New Heroes beschikbaar worden gesteld.

Artikel 4: Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1
In het geval Afnemer een Dienst of Product bestelt via een Shop, dient betaling direct te geschieden op de wijze zoals in de Shop is vermeld. Betaling door de werkgever of van overige bestellingen vindt plaats op basis van een door New Heroes toegezonden factuur. Facturen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij Partijen anders overeenkomen.

4.2
Voor vouchers is het vouchernummer leidend. Een voucher dient vóór de verloopdatum, die beschreven staat op de voucher, geactiveerd te worden.

4.3
Indien Afnemer in verzuim is, kan New Heroes rechtsgeldig aanspraak maken op de buitengerechtelijke incassokosten zoals vermeld in de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

4.4
Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door New Heroes.

Artikel 5: Annuleringvoorwaarden

5.1 Annulering van online producten

 1. De Afnemer van een online product mag binnen twee weken na aankoop van het product kosteloos annuleren, mits de afnemer niet langer dan 60 minuten in de cursus actief is geweest.
 2. De aanvangsdatum van de twee weken termijn is de datum van de aankoop in de Shop.
 3. Afnemer heeft recht op terugbetaling van het volledige door deze aan New Heroes betaalde bedrag.
 4. Bij annulering na de twee weken termijn of na meer dan 60 minuten actief te zijn geweest in de aangekochte cursus, heeft Afnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling.

5.2 Annuleringvoorwaarden klassikale/virtuele trainingen

 1. De afnemer voor een training heeft het recht deelname aan, of op de opdracht voor een training schriftelijk te annuleren.
 2. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, of de e-maildatum.
 3. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang wordt 10% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
 4. Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang wordt 20% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
 5. Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken wordt 30% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
 6. Bij annulering van de training minder dan twee weken voor aanvang van de training wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht.
 7. Doorboeking meer dan twee weken voor aanvang van de training is eenmaal kosteloos. Voor elke volgende doorboeking wordt 50% kosten in rekening gebracht.
 8. Bij doorboeking minder dan twee weken voor aanvang van de training wordt eenmalig 20% van alle kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht.
 9. Vervanging van een deelnemer op de reeds eerder vastgestelde training is mogelijk.
 10. Ingeval de afnemer, dan wel de door afnemer aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training of na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, worden 50% van alle kosten in rekening gebracht.

New Heroes heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Afnemer dan wel de door Afnemer aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Afnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan New Heroes betaald bedrag.

Artikel 6: Opleidingen

Het is zonder toestemming van New Heroes niet toegestaan op basis van de Opleiding en/of verstrekte lesmaterialen een soortgelijke opleiding te ontwikkelen en/of aan te bieden.

Artikel 7: Persoonsgegevens

7.1
New Heroes houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal persoonsgegevens in lijn met haar actuele privacystatement en cookiebeleid op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken.

7.2
Persoonsgegevens van Gebruiker(s) zullen door New Heroes niet aan derden worden verstrekt, tenzij dat voor het leveren van haar diensten noodzakelijk is. Voor zover New Heroes derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als New Heroes.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1
Alle IE-Rechten die rusten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten en/of Producten en op de Content, berusten uitsluitend bij New Heroes en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.

8.2
Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.

8.3
Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten in de Producten en/of de (resultaten van de) Diensten te verwijderen of te wijzigen.

8.4
New Heroes doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

8.5
In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de Diensten, Producten en/of Content toekomen aan licentiegevers van New Heroes, zal Afnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Diensten en/of Producten te kunnen gebruiken. Indien Afnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens New Heroes toe.

8.6
In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door New Heroes geleverde Diensten, Producten en/of Content inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van New Heroes een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt New Heroes zo mogelijk zorg dat Afnemer de Dienst en/of het Product (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van New Heroes wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.

Artikel 9: Garanties en vrijwaring

9.1
Elk gebruik van de Diensten en/of Producten is voor risico en verantwoordelijkheid van Afnemer.

9.2
Afnemer garandeert dat zij de Diensten en/of Producten niet zal gebruiken:

 • op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van New Heroes of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 • in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
 • in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.

9.3
Afnemer vrijwaart New Heroes tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Afnemer.

Artikel 10: Beëindiging

10.1
Beide Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, haar faillissement is uitgesproken of de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard.  New Heroes heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval Afnemer toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen. New Heroes is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien en vanaf het moment dat de Dienst of het Product waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.

10.2
In het geval Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking, tenzij New Heroes ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die New Heroes vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen New Heroes al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.3
Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 11: Nietigheid/vernietiging bepalingen

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

12. Geschillencommissie NRTO

New Heroes is aangesloten bij branchevereniging NRTO en mag het Keurmerk voeren. Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid. Hiermee conformeert New Heroes zich aan de geldende voorwaarden van de NRTO Geschillencommissie.

Artikel 13: Diversen

13.1
De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij New Heroes hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. New Heroes zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

13.2
New Heroes kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Afnemer.

13.3
Indien New Heroes op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan. 

Artikel 175 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

New Heroes behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2024.

 

Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1: Producten Online

De in dit onderdeel (Producten Online) vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen (hierboven genoemd) van toepassing in het geval New Heroes Producten Online levert aan Afnemer. De bepalingen van ‘Producten Online’ prevaleren in het geval van discrepantie tussen de bepalingen van beide onderdelen.

Artikel 2: Gebruiksrecht

2.1
Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor het Product Online geldende vergoeding, verleent New Heroes Afnemer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht de Producten Online en de daarin opgenomen Content voor een beperkte duur te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Afnemer uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van New Heroes:

 • op afstand toegang te krijgen tot de Producten Online en de daarin opgenomen Content;
 • de Content uit het Product Online in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren;
 • niet-substantiële gedeelten van de Content op te slaan of te printen;
 • bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) Content over te nemen uit het Product Online in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van Afnemer worden gemaakt, gebruikt of verzonden.

2.2
De Producten Online mogen door Afnemer uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en uitsluitend door het aantal Gebruikers als overeengekomen. Afnemer zal de Producten Online niet aan derden beschikbaar stellen.

2.3
Behalve voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag Afnemer de Producten Online niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren, reverse engineren, samenvoegen met andere werken of daaruit afgeleide werken creëren.

2.4
Afnemer zal aan New Heroes en door New Heroes aangewezen derden toegang verlenen tot de ruimte waar het Product Online zich bevindt en/of wordt gebruikt om te controleren of deze conform het verleende gebruiksrecht wordt gebruikt.

Artikel 3: Implementatie, nieuwe versies en onderhoud

3.1
Afnemer gaat ermee akkoord dat hij New Heroes alle toegang, assistentie, data en materialen verleent en verstrekt die New Heroes nodig heeft om de toegang tot Producten Online naar behoren te kunnen verlenen.

3.2
Tenzij anders overeengekomen, kan New Heroes Producten Online of één of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken in het geval dit naar het oordeel van New Heroes noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. New Heroes doet Afnemer zo spoedig mogelijk mededeling omtrent het tijdelijk niet-beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van Producten Online, indien dat redelijkerwijs van wezenlijke invloed zal zijn op de bedrijfsvoering van Afnemer. In noodgevallen als gevolg waarvan Producten Online met onmiddellijke ingang offline moet worden gezet of het gebruik van Producten Online moet worden beperkt, bericht New Heroes Afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 4: Garanties

4.1
New Heroes garandeert niet dat Producten Online vrij zijn van gebreken en zonder onderbrekingen zullen werken. New Heroes geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

4.2
New Heroes is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van Afnemer of van derden. New Heroes is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.

4.3
Afnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door New Heroes verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om Producten Online te kunnen gebruiken.

Artikel 5: Inloggegevens en Gebruikers

5.1
Om gebruik te kunnen maken van Producten Online heeft Afnemer Inloggegevens nodig. Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra Afnemer weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient Afnemer New Heroes daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door haar inloggegevens te wijzigen. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Content en Producten Online door derden via de Inloggegevens van Afnemer. Afnemer stelt New Heroes schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van Content en/of Producten Online door derden via de Inloggegevens van Afnemer.

5.2
Afnemer/gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik en opslag van content van Producten Online en staat ervoor in dat de bepaling van de Overeenkomst wordt nageleefd. Indien Afnemer/Gebruiker een of meer supporters (verder: de Supporter) uitnodigt om aan de leerreis deel te nemen, staat Afnemer/Gebruiker in voor en is hij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de opslag van content van de supporter en het gebruik dat Supporter maakt van het platform en de Producten van New Heroes alsmede voor de eventuele schending van de algemene en gebruiksvoorwaarden van New Heroes en van de toepasselijke privacywetgeving door de Supporter.

5.3
Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het aangeven bij New Heroes welke gebruikers recht hebben op toegang tot het New Heroes platform. New Heroes kan ervoor zorgen dat gebruikers geblokkeerd worden.

Artikel 6: Gebruikersvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van New Heroes B.V. ("New Heroes"), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de "Informatie"). U bent ouder dan 18 jaar of beschikt over toestemming van een ouder of voogd voor het bezoeken van deze website. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden dient u de website te verlaten.

Artikel 7: Informatie

Deze website van New Heroes wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan New Heroes niet garanderen dat deze website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van informatie en niet bedoeld als advies. New Heroes kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Artikel 8: Informatie van derden

De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. New Heroes is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Artikel 9: Eigendomsrechten

9.1
Deze website, het ontwerp, de teksten, ‘content’, logo's, afbeeldingen en de wijze van samenstelling vallen onder het auteursrecht dan wel de intellectuele eigendomsrechten van New Heroes of haar licentiegevers.

9.2
Behalve waar anders aangegeven op deze website of in de Informatie, mag u deze website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van deze website of de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van New Heroes.

Artikel 10: Gebruikerscontent

10.1
Wanneer u als gebruiker gebruik maakt van de publicatiemogelijkheden of interactieve diensten binnen de website gaat u akkoord met de volgende publicatievoorwaarden en omgangsvormen:

 • Uw reacties, teksten en publicaties (waaronder foto's/video) zijn niet discriminerend, haatdragend, seksueel getint, of aanstootgevend voor andere gebruikers (zowel in taalgebruik, beeld als toonzetting);
 • U plaatst geen bijdragen van commerciële aard en u verstuurt geen gevraagde of ongevraagde reclame;
 • U bent rechthebbende van het foto- en/of videomateriaal en de teksten die u plaatst op de website en vrijwaart New Heroes in het geval zij door derden aansprakelijkheid wordt gesteld;
 • U plaatst of verzendt geen gegevens of materiaal dat virussen of andere (schadelijke) programma's of computersoftware verspreidt, om een (negatief) effect te veroorzaken op de werking van de computer software. Dit geldt eveneens voor het uploaden en voor de hardware.

10.3
New Heroes bepaalt of de omgangsvormen zijn overtreden. Zij is hierover geen enkele verantwoording verschuldigd aan de gebruiker(s) of aan derden. New Heroes is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bijdragen die worden geplaatst door gebruikers van de website. New Heroes behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder opgave van reden en bijdragen op elk gewenst moment te verwijderen.

Artikel 11: Opschorting en beëindiging

Het is aan de vrije beoordeling van New Heroes of een schending van deze Gebruikersvoorwaarden heeft plaatsgevonden. New Heroes is hierover geen verantwoording aan gebruikers of derden verschuldigd. Indien New Heroes van mening is dat deze Gebruikersvoorwaarden zijn geschonden, dan kan de betreffende gebruiker worden uitgesloten van het gebruik van deze website. Het voorgaande laat onverlet dat New Heroes door haar en door derden geleden schade kan verhalen op de betreffende gebruiker(s).

Artikel 12: Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

12.1
Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. New Heroes en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de New Heroes.

12.2
New Heroes is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

12.3
New Heroes is eveneens niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen derden, waaronder gebruikers, op deze website hebben geplaatst.

12.4
Eventuele schade en/of kosten die voor u ontstaan uit het gebruik van deze website komen voor uw eigen rekening. New Heroes en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) kunnen

12.5
verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief de faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden. Aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect - waaronder (doch niet beperkt tot) gederfde winst , of inkomen, verlies van gegevens en/of schade wegens claims van derden – zal niet worden aanvaard. Indien de voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet geheel of gedeeltelijk in rechte stand mocht houden, geldt dat de aansprakelijkheid van New Heroes en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) in alle gevallen is beperkt tot het bedrag dat u als gebruiker heeft betaald voor het gebruik van deze website, met een maximum van € 1.000,00.

Artikel 13: Nietigheid/ vernietiging bepalingen

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Artikel 15: Wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden

New Heroes behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 31 oktober 2022

Cookies

Om de beleving op onze website beter te maken, maken we gebruik van cookies. Door op ‘Alle cookies toestaan’ te klikken, ga je akkoord met de plaatsing en gebruik van cookies via New Heroes. Je leest er meer over in ons privacy- en cookiebeleid.