Copyright

New Heroes is trots en zuinig op haar merk. Om beschadiging aan het merk te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de naam New Heroes en het logo. New Heroes staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Gebruik door derden
Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van New Heroes, vooraf contact op te nemen met New Heroes. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van New Heroes, zal New Heroes zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald. Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van New Heroes voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan tenzij New Heroes daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen.

De website
Ook de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij New Heroes en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van New Heroes, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Heb je een vraag?