• Home
 • Algemene-, gebruikers- en contractvoorwaarden voor bedrijven

Algemene-, gebruikers- en contractvoorwaarden voor bedrijven

Voor consumenten:

Bekijk de algemene- en gebruikersvoorwaarden voor consumenten

Algemene-, gebruikers- en contractvoorwaarden

- VOOR BEDRIJVEN -

De onderneming New Heroes staat geregistreerd te
Zaltbommel, Van Heemstraweg West 5, 5301 PA
KvK-nummer: 63316544
btw-nummer: NL855183676B01

Gedragscode Beroep en Bedrijf
Alle zakelijke opdrachten met betrekking tot trainingen en opleidingen worden uitgevoerd met inachtneming van de NRTO Gedragscode Beroep en Bedrijf.

Klachtenregeling Geschillencommissie NRTO
De Klachtenregeling Geschillencommissie NRTO staat vermeld in de klachtenprocedure van New Heroes

Hieronder staan de algemene-, gebruikers- en contractvoorwaarden voor bedrijven beschreven.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt (al dan niet in meervoud):

Afnemer: Iedere partij die een Overeenkomst aangaat met New Heroes of een offerte aanvraagt bij New Heroes.
New Heroes: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New Heroes B.V.
Partijen: New Heroes en Afnemer / Gebruiker.
Content: De Content die voor de Afnemer / Gebruiker beschikbaar wordt gesteld.
IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten.
Gebruiker: Een natuurlijk persoon, werkzaam in de organisatie van Afnemer of zelf Afnemer, die blijkens de Overeenkomst het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van de door New Heroes beschikbaar gestelde Content.
Diensten: Alle door New Heroes aangeboden diensten (in de ruimste zin van het woord).
Producten: Alle door New Heroes aangeboden zaken (in de ruimste zin van het woord).

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, al onze aanbiedingen, offertes, orders, overeenkomsten en uitvoeringen daarvan. Gelieve deze aandachtig te lezen.

2.2
Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven de algemene voorwaarden van de Gebruiker/Afnemer.

2.3
In het geval dat deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen New Heroes en Afnemer, wordt Afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.4
Alleen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden bieden wij u het gebruik van onze diensten aan. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden dan mag u geen gebruik maken van onze diensten.

2.5
We besteden alle mogelijke aandacht aan de kwaliteit van onze diensten maar mocht u op welke manier dan ook niet tevreden zijn dan horen we dat graag, binnen 6 maanden, van u. U kunt ons dit via e-mail laten weten info@newheroes.com. Wilt u telefonisch contact met ons dan kunt u bellen met onze klantenservice op +31 73 84 49 910.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, al onze aanbiedingen, offertes, orders, overeenkomsten en uitvoeringen daarvan. Gelieve deze aandachtig te lezen.

3.2
Een Overeenkomst komt slechts tot stand door (i) schriftelijke aanvaarding door New Heroes van een bestelling, inschrijving of opdracht van Afnemer, (ii) door ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen of in het geval Afnemer gebruik maakt van een Shop of (iii) door een bestelling van Afnemer via de Shop en bevestiging van de bestelling door New Heroes per e-mail aan Afnemer.

3.3
Offertes en aanbiedingen van New Heroes zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht. Indien een offerte of aanbieding van New Heroes door Afnemer wordt aanvaard, heeft New Heroes het recht binnen twee (2) werkdagen na kennisneming hiervan de offerte of aanbieding te herroepen.

3.4
Niettegenstaande het voorgaande kunnen aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst alleen schriftelijk door New Heroes en Afnemer worden overeengekomen. New Heroes is te allen tijde gerechtigd tot - waar toepasselijk - wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten van Content, Diensten en/of Producten. Indien naar mening van New Heroes sprake is van een substantiële wijziging, zal zij Afnemer over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging naar mening van New Heroes daartoe aanleiding geeft, zal New Heroes met Afnemer in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de Content, Diensten en/of Producten overeengekomen vergoeding.

Artikel 4: Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1
De door New Heroes gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief administratie-, installatie- en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

4.2
In het geval Afnemer een Dienst of Product bestelt via een Shop, dient betaling direct te geschieden op de wijze zoals in de Shop is vermeld. Betaling van overige bestellingen vindt plaats op basis van een door New Heroes toegezonden factuur.

4.3
Voor vouchers is het vouchernummer leidend. Een voucher dient vóór de verloopdatum, die beschreven staat op de voucher, geactiveerd te worden.

4.4
Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen. New Heroes heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor betaling van Afnemer te verlangen.

4.5
Alle betalingen door Afnemer aan New Heroes worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Afnemer.

4.6
De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Afnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 exclusief BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente. Voor zover de Afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is Afnemer naast de rente een vergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten.

4.7
Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door New Heroes.

Artikel 5: Annuleringsvoorwaarden

5.1
Annuleringsvoorwaarden online trainingen:
Nadat een overeenkomst tussen Partijen tot stand is gekomen, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden voor Afnemer met betrekking tot het online aanbod van New Heroes:

 • Tot een maand voor aanvang van de leverdatum brengt New Heroes geen annuleringskosten in rekening;
 • Bij annulering tussen een maand en 14 dagen voor leverdatum brengt New Heroes 50% van de opdrachtsom in rekening;
 • In geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de leverdatum brengt New Heroes 100% van de opdrachtsom in rekening.

5.2
Annuleringvoorwaarden virtuele/klassikale trainingen:
Nadat een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden voor Afnemer met betrekking tot het klassikale aanbod van New Heroes:

 • De afnemer voor een training heeft het recht deelname aan, of op de opdracht voor een training schriftelijk te annuleren.
 • Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, de e-maildatum of de faxdatum.
 • Bij annulering van de training meer dan twee weken voor aanvang van de training wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering van de training minder dan twee weken voor aanvang van de training wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht.
 • Doorboeking meer dan twee weken voor aanvang van de training is eenmaal kosteloos. Voor elke volgende doorboeking wordt 100% kosten in rekening gebracht.
 • Bij doorboeking minder dan twee weken voor aanvang van de training wordt eenmalig 50% van alle kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht.
 • Vervanging van een deelnemer op de reeds eerder vastgestelde training is mogelijk .
 • Ingeval de afnemer, dan wel de door afnemer aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training of na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de afnemer geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.

New Heroes heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Afnemer dan wel de door Afnemer aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Afnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan New Heroes betaald bedrag.

5.3
Annuleringsvoorwaarden Incompany (virtuele) trainingen:
Nadat een overeenkomst tussen Partijen tot stand is gekomen, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden voor Afnemer met betrekking tot Incompany trainingen van New Heroes:

 • Tot 2 maanden voor aanvang van de leverdatum brengt New Heroes geen annuleringskosten in rekening;
 • Bij annulering tussen 2 maanden en 4 weken voor leverdatum brengt New Heroes 50% van de opdrachtsom in rekening;
 • In geval van annulering binnen 4 weken voor aanvang van de leverdatum brengt New Heroes 100% van de opdrachtsom in rekening.
 • Doorboeking meer dan twee weken voor aanvang van de training is eenmaal kosteloos. Voor elke volgende doorboeking wordt 100% kosten in rekening gebracht.
 • Bij doorboeking minder dan twee weken voor aanvang van de training wordt eenmalig 50% van alle kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht.

Artikel 6: Abonnementen

6.1
Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door New Heroes. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode zoals genoemd in de factuur. Voor zover de Afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan Afnemer het abonnement maandelijks zelf opzeggen door in te loggen op de website van New Heroes en het abonnement op te zeggen conform het op de website weergegeven stappenplan onder “veelgestelde vragen”.

6.2
Na beëindiging van het abonnement loopt het door in een gewijzigde vorm. De afnemer/ gebruiker die daartoe de wens kenbaar heeft gemaakt/aangevinkt, blijft toegang houden tot de opdrachten die tijdens de abonnementsperiode zijn gemaakt, maar heeft geen toegang meer tot de overige content van New Heroes.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en risico

7.1
Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van New Heroes, totdat Afnemer alle bedragen die hij aan New Heroes verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Afnemer zal op eerste verzoek van New Heroes een bezitloos pandrecht vestigen op alle bedoelde zaken, dan wel anderszins zekerheid verstrekken.

7.2
Het risico van verlies of beschadiging van Producten gaat op Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer zijn gebracht

Artikel 8: Leveringstermijnen

8.1
Alle door New Heroes genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn geen fatale termijnen.

8.2
New Heroes spant zich er naar behoren voor in (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

8.3
New Heroes is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een Overeenkomst op te schorten in het geval Afnemer niet volledig en/of tijdig aan haar (betalings)verplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van opschorten komen voor rekening van Afnemer.

Artikel 9: Klachten en retourzendingen

Aanmerkingen of klachten over Diensten en/of Producten dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende Diensten en/of Producten aan New Heroes kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens New Heroes ter zake gebreken in de Diensten en/of Producten.

Artikel 10: Geschillencommissie NRTO

New Heroes is aangesloten bij branchevereniging NRTO en mag het Keurmerk voeren. Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid. Hiermee conformeert New Heroes zich aan de geldende voorwaarden van de NRTO Geschillencommissie.

Artikel 11: Uitvoering Diensten

11.1
New Heroes voert alle Diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.In het geval sprake is van wijzigingen of aanvullingen die tot gevolg hebben dat omvang van de overeengekomen Diensten verandert, bijvoorbeeld door meerwerk, zullen de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden overeenkomstig de tarieven van New Heroes die gelden op het moment van uitvoering van deze extra werkzaamheden.

11.2
In het geval is overeengekomen dat de Diensten door een bepaald persoon zullen worden verleend, is New Heroes steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde personen.

11.3
In het geval New Heroes de Dienst in fasen verleent, is New Heroes gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van een fase uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 12: Opleidingen

Het is zonder toestemming van New Heroes niet toegestaan op basis van de Opleiding en/of verstrekte lesmaterialen een soortgelijke opleiding te ontwikkelen en/of aan te bieden.

Artikel 13: Persoonsgegevens

13.1
New Heroes houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal persoonsgegevens altijd in lijn met haar actuele privacy statement en cookiebeleid op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken.

13.2
Persoonsgegevens van Gebruiker(s) zullen door New Heroes niet aan derden worden verstrekt, tenzij dat voor het leveren van haar diensten noodzakelijk is. Voor zover New Heroes derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als New Heroes.

13.3
Afnemer heeft op grond van de Wbp en (vanaf 25 mei 2018) de AVG verplichtingen tegenover de Gebruikers, zoals de verantwoordelijkheid voor de aanlevering van gegevens en het aanbrengen van wijzigingen in het New Heroes systeem. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust op Afnemer en Afnemer garandeert dat hij zich te allen tijde aan de Wbp en/of AVG houdt.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

14.1
Alle IE-Rechten die rusten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten en/of Producten en op de Content, berusten uitsluitend bij New Heroes en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet. Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.

14.2
Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten in de Producten en/of de (resultaten van de) Diensten te verwijderen of te wijzigen. New Heroes doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

14.3
In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de Diensten, Producten en/of Content toekomen aan licentiegevers van New Heroes, zal Afnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Diensten en/of Producten te kunnen gebruiken. Indien Afnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens New Heroes toe.

14.4
In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door New Heroes geleverde Diensten, Producten en/of Content inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van New Heroes een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt New Heroes zo mogelijk zorg dat Afnemer de Dienst en/of het Product (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van New Heroes wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.

Artikel 15: Garanties en vrijwaring

15.1
Elk gebruik van de Diensten en/of Producten is voor risico en verantwoordelijkheid van Afnemer. Afnemer garandeert dat zij de Diensten en/of Producten niet zal gebruiken:

 • op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van New Heroes of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 • in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
 • in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.

15.2
Afnemer vrijwaart New Heroes tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Afnemer.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1
New Heroes is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of op een andere grond, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

16.2
De totale aansprakelijkheid van New Heroes wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, daaronder nadrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan New Heroes is betaald of betaald had moeten zijn voor het betreffende Product of de betreffende Dienst, waarbij bij duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de betreffende Dienst voor één (1) jaar. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van New Heroes onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan duizend euro (€ 1.000,-). Voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor New Heroes gelden ook ten aanzien van enige garanties en vrijwaringsverplichtingen van New Heroes.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van New Heroes aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
 • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; en
 • redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

16.3
Iedere aansprakelijkheid van New Heroes voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade is geheel uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in dit artikel.

16.4
Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van New Heroes voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van New Heroes zelf.

16.5
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan New Heroes een redelijke termijn tot herstel wordt geboden en zij in gebreke is gesteld. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen drie (3) maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door Afnemer ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.

Artikel 17: Beëindiging

17.1
Afnemer kan de Overeenkomst niet opzeggen of ontbinden anders dan op grond van de hierna volgende artikelleden:

 • Beide Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haarfaillissement is uitgesproken, de onderneming van de andere Partij wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval de andere Partij niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen.
 • Zowel New Heroes als Afnemer hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
 • New Heroes is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien en vanaf het moment dat de Dienst of het Product waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn. 17.2 In het geval Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking, tenzij New Heroes ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die New Heroes vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen New Heroes al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

17.2 
Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 18: Nietigheid / vernietiging bepalingen

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Artikel 19: Diversen

19.1
De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij New Heroes hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. New Heroes zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

19.2
New Heroes kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Afnemer.

19.3
Indien New Heroes op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Artikel 21: Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

New Heroes behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website.

 

Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1: Producten Online

De in dit onderdeel (Producten Online) vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen (hierboven genoemd) van toepassing in het geval New Heroes Producten Online levert aan Afnemer. De bepalingen van ‘Producten Online’ prevaleren in het geval van discrepantie tussen de bepalingen van beide onderdelen.

Artikel 2: Gebruiksrecht

2.1
Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor het Product Online geldende vergoeding, verleent New Heroes Afnemer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht de Producten Online en de daarin opgenomen Content voor een beperkte duur te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Afnemer uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van New Heroes:

 • op afstand toegang te krijgen tot de Producten Online en de daarin opgenomen Content;
 • de Content uit het Product Online in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren;
 • niet-substantiële gedeelten van de Content op te slaan of te printen;
 • bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) Content over te nemen uit het Product Online in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van Afnemer worden gemaakt, gebruikt of verzonden.

2.2
De Producten Online mogen door Afnemer uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en uitsluitend door het aantal Gebruikers als overeengekomen. Afnemer zal de Producten Online niet aan derden beschikbaar stellen.

2.3
Behalve voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag Afnemer de Producten Online niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren, reverse engineren, samenvoegen met andere werken of daaruit afgeleide werken creëren.

2.4
Afnemer zal aan New Heroes en door New Heroes aangewezen derden toegang verlenen tot de ruimte waar het Product Online zich bevindt en/of wordt gebruikt om te controleren of deze conform het verleende gebruiksrecht wordt gebruikt.

Artikel 3: Implementatie, nieuwe versies en onderhoud

3.1
Afnemer gaat ermee akkoord dat hij New Heroes alle toegang, assistentie, data en materialen verleent en verstrekt die New Heroes nodig heeft om de toegang tot Producten Online naar behoren te kunnen verlenen.

3.2
Tenzij anders overeengekomen, kan New Heroes Producten Online of één of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken in het geval dit naar het oordeel van New Heroes noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. New Heroes doet Afnemer zo spoedig mogelijk mededeling omtrent het tijdelijk niet-beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van Producten Online, indien dat redelijkerwijs van wezenlijke invloed zal zijn op de bedrijfsvoering van Afnemer. In noodgevallen als gevolg waarvan Producten Online met onmiddellijke ingang offline moet worden gezet of het gebruik van Producten Online moet worden beperkt, bericht New Heroes Afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 4: Garanties

4.1
New Heroes garandeert niet dat Producten Online vrij zijn van gebreken en zonder onderbrekingen zullen werken. New Heroes geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

4.2
New Heroes is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van Afnemer of van derden. New Heroes is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.

4.3
Afnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door New Heroes verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om Producten Online te kunnen gebruiken.

Artikel 5: Inloggegevens en Gebruikers

5.1
Om gebruik te kunnen maken van Producten Online heeft Afnemer Inloggegevens nodig. Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra Afnemer weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient Afnemer New Heroes daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door haar inloggegevens te wijzigen. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Content en Producten Online door derden via de Inloggegevens van Afnemer. Afnemer stelt New Heroes schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van Content en/of Producten Online door derden via de Inloggegevens van Afnemer.

5.2
Afnemer/gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik en opslag van content van Producten Online en staat ervoor in dat de bepaling van de Overeenkomst wordt nageleefd. Indien Afnemer/Gebruiker een of meer supporters (verder: de Supporter) uitnodigt om aan de leerreis deel te nemen, staat Afnemer/Gebruiker in voor en is hij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de opslag van content van de supporter en het gebruik dat Supporter maakt van het platform en de Producten van New Heroes alsmede voor de eventuele schending van de algemene en gebruiksvoorwaarden van New Heroes en van de toepasselijke privacywetgeving door de Supporter.

5.3
Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het aangeven bij New Heroes welke gebruikers recht hebben op toegang tot het New Heroes platform. New Heroes kan ervoor zorgen dat gebruikers geblokkeerd worden.

Artikel 6: Gebruikersvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van New Heroes B.V. ("New Heroes"), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de "Informatie"). U bent ouder dan 18 jaar of beschikt over toestemming van een ouder of voogd voor het bezoeken van deze website. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden dient u de website te verlaten.

Artikel 7: Informatie

Deze website van New Heroes wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan New Heroes niet garanderen dat deze website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van informatie en niet bedoeld als advies. New Heroes kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Artikel 8: Informatie van derden

De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. New Heroes is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Artikel 9: Eigendomsrechten

9.1
Deze website, het ontwerp, de teksten, ‘content’, logo's, afbeeldingen en de wijze van samenstelling vallen onder het auteursrecht dan wel de intellectuele eigendomsrechten van New Heroes of haar licentiegevers.

9.2
Behalve waar anders aangegeven op deze website of in de Informatie, mag u deze website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van deze website of de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van New Heroes.

Artikel 10: Gebruikerscontent

10.1
Wanneer u als gebruiker gebruik maakt van de publicatiemogelijkheden of interactieve diensten binnen de website gaat u akkoord met de volgende publicatievoorwaarden en omgangsvormen:

 • Uw reacties, teksten en publicaties (waaronder foto's/video) zijn niet discriminerend, haatdragend, seksueel getint, of aanstootgevend voor andere gebruikers (zowel in taalgebruik, beeld als toonzetting);
 • U plaatst geen bijdragen van commerciële aard en u verstuurt geen gevraagde of ongevraagde reclame;
 • U bent rechthebbende van het foto- en/of videomateriaal en de teksten die u plaatst op de website en vrijwaart New Heroes in het geval zij door derden aansprakelijkheid wordt gesteld;
 • U plaatst of verzendt geen gegevens of materiaal dat virussen of andere (schadelijke) programma's of computersoftware verspreidt, om een (negatief) effect te veroorzaken op de werking van de computer software. Dit geldt eveneens voor het uploaden en voor de hardware.

10.3
New Heroes bepaalt of de omgangsvormen zijn overtreden. Zij is hierover geen enkele verantwoording verschuldigd aan de gebruiker(s) of aan derden. New Heroes is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bijdragen die worden geplaatst door gebruikers van de website. New Heroes behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder opgave van reden en bijdragen op elk gewenst moment te verwijderen.

Artikel 11: Opschorting en beëindiging

Het is aan de vrije beoordeling van New Heroes of een schending van deze Gebruikersvoorwaarden heeft plaatsgevonden. New Heroes is hierover geen verantwoording aan gebruikers of derden verschuldigd. Indien New Heroes van mening is dat deze Gebruikersvoorwaarden zijn geschonden, dan kan de betreffende gebruiker worden uitgesloten van het gebruik van deze website. Het voorgaande laat onverlet dat New Heroes door haar en door derden geleden schade kan verhalen op de betreffende gebruiker(s).

Artikel 12: Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

12.1
Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. New Heroes en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de New Heroes.

12.2
New Heroes is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

12.3
New Heroes is eveneens niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen derden, waaronder gebruikers, op deze website hebben geplaatst.

12.4
Eventuele schade en/of kosten die voor u ontstaan uit het gebruik van deze website komen voor uw eigen rekening. New Heroes en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) kunnen

12.5
verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief de faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden. Aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect - waaronder (doch niet beperkt tot) gederfde winst , of inkomen, verlies van gegevens en/of schade wegens claims van derden – zal niet worden aanvaard. Indien de voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet geheel of gedeeltelijk in rechte stand mocht houden, geldt dat de aansprakelijkheid van New Heroes en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) in alle gevallen is beperkt tot het bedrag dat u als gebruiker heeft betaald voor het gebruik van deze website, met een maximum van € 1.000,00.

Artikel 13: Nietigheid/ vernietiging bepalingen

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Artikel 15: Wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden

New Heroes behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 19 juli 2021.

Contractvoorwaarden

New Heroes B.V.

New Heroes B.V. is een onderneming geregistreerd in Zaltbommel, Nederland onder geregistreerd KvK- nummer 63316544, met BTW-nummer NL8551.83.676.B01 en gevestigd op Van Heemstraweg West 5, 5301PA te Zaltbommel.

Artikel 1: Doel van de Overeenkomst

1.1
New Heroes verleent hierbij aan Afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Content ten behoeve van alle Gebruikers.

1.2
Op deze Overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden welke zijn bijgevoegd en hier deel van uitmaken.

1.3
Op deze Overeenkomst zijn van toepassing de Gebruikersvoorwaarden welke zijn bijgevoegd en hier deel van uitmaken.

1.4
Eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen en de inhoud van die Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst.

Artikel 2: Content

Afnemer heeft toegang tot de volledige content van de website. Dit betreft de actuele set van leerreizen op een bepaald moment. Het aanbod wordt continu doorontwikkeld en bepaalde wijzigingen/verwijderingen van delen van content zijn niet altijd uit te sluiten.

Artikel 3: Technische vereisten

De website van New Heroes is responsive, dat betekent dat er zowel op computer, laptop, tablet of mobiel gebruik gemaakt kan worden van de website van New Heroes. Om de New Heroes trainingen te kunnen volgen dient de afnemer te beschikken over een 3G, 4G of Wi-Fi internetverbinding. De technische vereisten die inzicht geven of de apparatuur of internetverbinding geschikt is van afnemer, om New Heroes online trainingen te kunnen volgen, zijn terug te vinden op de webpagina van New Heroes: https://www.newheroes.com/nl/systeemvereisten

Artikel 4: Looptijd en einde overeenkomst

4.1
New Heroes verleent hierbij aan Afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Content ten behoeve van alle Gebruikers.

4.2
Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke is overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

4.3
Na afloop van deze overeenkomst zal de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden als eerder gesloten overeenkomst worden verlengd. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats middels opzegging door afnemer aan New Heroes of door New Heroes aan afnemer tegen het einde van de lopende overeenkomst, met inachtneming van een termijn van twee maanden

Artikel 5. Vergoeding

5.1
New Heroes verleent hierbij aan Afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Content ten behoeve van alle Gebruikers.

5.2
De vergoeding bestaat uit de vergoeding voor de volledige content (zie punt 2), waarbij Afnemer recht heeft op de meest actuele content.

5.3
De vergoeding wordt door New Heroes vooraf aan Afnemer gefactureerd.

Artikel 6. Gebruikers

6.1
Partijen komen overeen dat Afnemer Gebruikers kan aanmelden voor de door Afnemer beschikbaar gestelde Content.

6.2
Indien afnemer meer licenties nodig heeft dan contractueel overeengekomen, kan de afnemer gebruikers toevoegen aan het bedrijvendashboard gedurende de contractperiode, door dit kenbaar te maken bij New Heroes. De vergoeding wordt naar rato aangepast op basis van een jaarabonnement van € 169,- per licentie exclusief BTW. New Heroes rekent hiervoor € 9,95 excl. btw administratiekosten per wijziging van het aantal Gebruikers.

6.3
Het gebruiksrecht als bedoeld in deze Overeenkomst wordt uitdrukkelijk enkel aan Afnemer verleend ten behoeve van de door Afnemer schriftelijk aan New Heroes gemelde Gebruikers.

Artikel 7. Wijziging Content

7.1
New Heroes verleent hierbij aan Afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Content ten behoeve van alle Gebruikers.

7.2
New Heroes zal altijd de beschikbare content aanbieden aan de afnemer, behalve indien New Heroes daartoe gehouden is op grond van een juridische aansprakelijkheid. New Heroes behoudt wel het recht voor om content te wijzigen/updaten.

7.3
Indien de Afnemer meer of andere Content wenst af te nemen dan de Content die is vermeld in deze Overeenkomst, kan het meerdere separaat en onder een nieuwe overeenkomst tussen Afnemer en New Heroes worden afgenomen.

Artikel 8. Communicatie

8.1
Alle mededelingen aan New Heroes in het kader van deze Overeenkomst dienen te worden gericht aan:
New Heroes B.V.
Ter attentie van: mevrouw Thera Gerritsen
Adres: Van Heemstraweg West 5, 5301 PA te Zaltbommel
Telefoon: 0418-68 2888
E-mail: customersupport@newheroes.com

8.2
Voor de technische ondersteuning dient Afnemer contact op te nemen met de servicedesk van New Heroes via info@newheroes.com

8.3
New Heroes gebruikt de voornaam, achternaam, tussenvoegsel en e-mailadres van Gebruikers, zoals deze door Afnemer aan New Heroes zijn verstrekt, voor het verstrekken van een usernaam en een wachtwoord aan de Gebruikers en voor het verzenden van berichten die het leerproces stimuleren. Indien gebruiker akkoord is gegaan met het ontvangen van nieuwsbrieven gebruikt New Heroes het e-mailadres ook voor het verzenden van nieuwsbrieven.

8.4
Indien een Gebruiker bezwaar heeft tegen het gebruik van bedoelde e-mailadressen voor dit doel, kan de gebruikers zich verzetten tegen de ontvangst van verdere e-mails van New Heroes door dit per e-mail aan New Heroes kenbaar te maken of het aan te geven in het New Heroes account.

8.5
New Heroes heeft het recht het bedrijfslogo van de Afnemer te gebruiken voor marketing- en communicatiedoeleinden gedurende de looptijd van deze Overeenkomst.

Artikel 9: AVG

9.1
New Heroes is op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te benoemen als verantwoordelijke.
Gelet op het feit dat:

 • New Heroes trainingen verzorgt ten behoeve van de medewerkers van haar klanten (werkgevers);
 • De dienstverlening van New Heroes dientengevolge primair verleend wordt aan en primair gericht is op de betrokkenen/ werknemers van de klanten van New Heroes en niet op de klanten (werkgevers/opdrachtgevers) zelf;
 • De dienstverlening niet primair gericht is op het verwerken van persoonsgegevens, maar de verwerking van persoonsgegevens een uitvloeisel is van het geven van de trainingen;
 • New Heroes zelf bepaalt hoe zij haar trainingen geeft/inricht en hoe zij de persoonsgegevens van de leerlingen/betrokkenen gebruikt. Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst tussen New Heroes en afnemer is daarom niet nodig, waarbij de afnemer als verantwoordelijke wordt benoemd en New Heroes als verwerker.

9.2
De afnemer kan afwijken van bovenstaande bepalingen in artikel 9.1 omdat afnemer zichzelf
heeft benoemd als verantwoordelijke in het kader van de afgesloten overeenkomst. In dat geval verleent New Heroes haar volledige medewerking bij het opstellen van de benodigde documenten.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1
Op deze contractvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Gelderland.

 

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 27 oktober 2023.

Heb je een vraag?